Szkolenia stacjonarne

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego i świetlic szkolnych.

Liczba uczestników: Grupa maksymalnie do 35 osób (w zależności od możliwości lokalowych).

Wymiar godzin: 8 godz. – stacjonarna sesja jednodniowa w sobotę.

Uwaga: Uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć ruchowych (odpowiednia odzież i obuwie).

TEMATYKA SZKOLEŃ:

W 01. Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka elementem wspierania nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej (Priorytety MEN na rok szkolny 2023/24).

Celem warsztatu jest zwrócenie uwagi na potrzebę i konieczność prowadzenia w sposób odpowiedni i przemyślany wychowania muzycznego oraz pokazanie wielu możliwości stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka. Z pewnością jest wiele metod rozwijania twórczej aktywności dziecka, ale zajęcia muzyczno-ruchowe są najbardziej skuteczne ze względu na to, że formy ekspresji artystycznej mają charakter zbiorowy, a tworzywem artystycznym są same dzieci. Na bazie aktualnej literatury naukowej oraz doświadczeń zawodowych Autora – pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole – edukator w sposób praktyczny ukazuje poszczególne etapy rozwoju kompetencji muzycznych. Piosenki i śpiewanki dla dzieci, pląsy, muzyka do słuchania oraz zabawy muzyczne są podczas szkolenia typowymi narzędziami do uzyskania oczekiwanych kompetencji nauczyciela w omawianym zakresie problematyki.
Proponowane zajęcia nie ograniczają się do nauczania konkretnych umiejętności artystycznych i nie preferują żadnego określonego stylu. Nie stwarzają żadnych ograniczeń wyrazowych i nie narzucają żadnych stereotypów myślenia i działania. Stąd formami ekspresji muzycznej na warsztatach będą zarówno taniec, pantomimiczne gesty, śpiew, recytacja, klaskanie i wszystko to, co potrafimy wydobyć za pomocą swojego ciała, jak również słuchanie, tworzenie i muzykowanie.
Piosenki zawarte na płycie to wartościowe kompozycje, a zarazem przeboje dziecięcego repertuaru. Utwory zostały również zaadaptowane do publikacji podręcznikowych oraz opracowań metodycznych wielu wydawnictw w Polsce.
Niniejsza oferta jest nową odsłoną warsztatu Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej prowadzonego przez Autora od 2003 roku dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli kształcenia zintegrowanego.

Materiały dla uczestników:
Skrypt warsztatowy dla każdego uczestnika szkolenia w wersji papierowej (nuty, teksty) + materiał audio (mp3) i multimedia do pobrania ze strony internetowej.

 

Skrypt warsztatowy w wersji drukowanej

W 02. Tańce i zabawy z instrumentami elementem podnoszenia jakości wsparcia dla dzieci udzielanego w systemie oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny (Priorytety MEN na rok szkolny 2023/24).

Genezą warsztatu były przede wszystkim zajęcia umuzykalniające, prowadzone przez Autora według własnego programu „33 spotkania ze sztuką” w łomżyńskich przedszkolach w latach 2002-2004. Proponowane obecnie treści szkolenia zostały wówczas „przepracowane” z dziećmi. Przygotowana na płycie muzyka, przeznaczona dla nauczycieli, to zbiór utworów wokalnych i instrumentalnych, których kompozytorem jest Autor szkolenia. Zabawy z instrumentami perkusyjnymi to jedyne jak na razie w Polsce opracowanie ćwiczeń rytmicznych dla dzieci. Takie rozwiązanie metodyczne Autor zastosował już wcześniej w wersji trudniejszej, przeznaczonej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, zamieszczonej w podręczniku do muzyki Muzyczne zabawy (ALEX, Dzierżoniów 1998) oraz dla uczniów gimnazjum w publikacji Śpiewnik gimnazjalisty z CD (JUKA, Warszawa 2010). Piosenki zawarte na płycie to wartościowe kompozycje, a zarazem przeboje dziecięcego repertuaru, podobnie jak popularna kompozycja Autora pt. Tato – piosenka, która doczekała się nawet wersji na orkiestrę. Piosenki zostały również zaadaptowane do publikacji wielu czołowych wydawnictw w Polsce, m.in.: Wydawnictwo Rożak (obecnie Nowa Era), czy MAC Edukacja (obecnie Grupa Edukacyjna).

Materiały dla uczestników:
Skrypt warsztatowy dla każdego uczestnika szkolenia w wersji papierowej (nuty, teksty) + materiał audio (mp3) i multimedia do pobrania ze strony internetowej.

 

Skrypt warsztatowy w wersji drukowanej

W 03. Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w wieku wczesnoszkolnym w działaniach muzyczno-ruchowych opartych o ideę Carla Orffa elementem rzetelnej diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży (Priorytety MEN na rok szkolny 2023/24).

Warsztat ma na celu ukazanie idei Carla Orffa w działaniach muzyczno-ruchowych, opartych na aktywności twórczej i odtwórczej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Część prezentowanych rozwiązań powstała na bazie doświadczeń Autora z dziećmi sześcioletnimi i siedmioletnimi. Autor na szkoleniu pokazuje przede wszystkim przykłady różnorodnych rozwiązań metodycznych, opartych na pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole. Do spopularyzowania idei Carla Orffa i głębszego zainteresowania tą tematyką, Autor posiłkuje się również pomysłami i metodycznymi rozwiązaniami innych znakomitych osobistości związanych z ideą/metodą oraz Instytutem C. Orffa w Salzburgu.
Do grona osób, które miały wpływ na głębsze zainteresowanie Autora tą tematyką oraz powstanie omawianej formy szkoleniowej, należą m.in. Wolfgang Hartmann, Insuk Lee,
Soili Perkiö, Lenka Pospíšilová.
Szkolenie to jest również elementem ukazującym pluralistyczną koncepcję wychowania muzycznego realizowaną w Polsce. Do przemyśleń i refleksji przyczyniła się lektura publikacji Marii Przychodzińskiej-Kaciczak, pt. Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – Współczesność. Na takiej też wizji swoich działań muzycznych z dziećmi i młodzieżą inspirował się Autor.

Materiały dla uczestników:
Skrypt warsztatowy dla każdego uczestnika szkolenia w wersji papierowej (nuty, teksty) + materiał audio (mp3) i multimedia do pobrania ze strony internetowej.

Skrypt warsztatowy w wersji drukowanej

W 04. „Coś z niczego”, czyli recykling muzyczno-plastyczny w edukacji małego dziecka z elementami integracji sensorycznej elementem rzetelnej diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży (Priorytety MEN na rok szkolny 2023/24).

Pomysły na wspólny warsztat muzyczno-plastyczny były przygotowywane w ramach szkoleń stacjonarnych, prowadzonych przez Monikę Serafin-Chądzyńską i Piotra Kaję w ramach Letnich Szkół Wychowania Przedszkolnego w Beskidach, organizowanych
przez Centrum Szkoleniowe Eduskrypt.pl oraz działań edukacyjnych w ramach Forum Funduszy Europejskich, realizowanych również przez Centrum Szkoleniowe Eduskrypt.pl na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Podstawą do proponowanych rozwiązań metodycznych były zajęcia autorskie edukatorów, prowadzone z dziećmi w przedszkolu i szkole. Ponadto zajęcia plastyczne prowadzone przez Monikę Serafin-Chądzyńską były organizowane również w szpitalu na oddziale dziecięcym i oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, w zakładzie karnym w ramach terapii zajęciowej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla młodzieży.
Inauguracja wspólnych warsztatów muzyczno-plastycznych pod ww. tytułem nastąpiła wiosną 2015 roku.

Prowadzący: Piotr Kaja i Monika Serafin-Chądzyńska

Materiały dla uczestników: Skrypt warsztatowy dla każdego uczestnika szkolenia w wersji papierowej (sketchnotes) oraz materiał metodyczny (pdf) oraz materiał audio (mp3) i multimedia do pobrania ze strony internetowej.

Skrypt warsztatowy w wersji elektronicznej (na zajęciach w wersji papierowej do dyspozycji uczestników tylko sketchnotes.

W 05. Noga tu, ręka tam – czyli jak rozpocząć aktywne słuchanie muzyki nie tylko według idei Batii Strauss jako element kontynuacji działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy (Priorytety MEN na rok szkolny 2023/24).

Szkolenie jest kompilacją pomysłów własnych autora jako kompozytora i muzyka oraz znanych idei Batii Strauss dotyczących aktywnego słuchania muzyki.

Materiały dla uczestników:
Skrypt warsztatowy dla każdego uczestnika szkolenia w wersji papierowej (sketchnotes) + materiał metodyczny (pdf) oraz materiał audio (mp3) i multimedia do pobrania ze strony internetowej.

W 06. Zanim przedszkolak/uczeń zacznie kodować, czyli offlinowe zabawy muzyczno-ruchowe elementem wspierania rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli (Priorytety MEN na rok szkolny 2023/24).

„Celem programowania jest abstrakcja, a nie programy” [M. M. Sysło, 2018], zatem naukę programowania nie powinno się rozpoczynać od zajęć z komputerem, tabletem, smartfonem czy też konkretnym programem lub aplikacją, lecz zacząć zupełnie od czegoś innego aby osiągnąć zamierzony cel. Ponieważ w przedszkolu nie ma nauki programowania, to całą tą przygodę dziecko powinno rozpoczynać od kodowania i to kodowania offline (bez komputera, bez sprzętu elektronicznego).
Mając na uwadze potrzeby rozwojowe i możliwości wykonawcze najmłodszych dzieci nasuwa się proste pytanie jakimi umiejętnościami powinien wykazywać się przedszkolak zanim zacznie kodować? Odpowiedź na to pytanie zawarte jest w treści niniejszego szkolenia, którego celem jest ukazanie nauczycielom możliwości organizowania sytuacji edukacyjnych związanych z realizacją ćwiczeń ogólnorozwojowych, które stanowią podstawę do rozwijania umiejętności potrzebnych w nabywaniu kompetencji związanych z kodowaniem w przedszkolu. Nauczyciel powinien przede wszystkim rozwijać wrodzone i nabyte umiejętności, które będą dla nich podstawą kompetencji pozwalających kodować i dekodować, a następnie programować.

Materiały dla uczestników:
Materiał szkoleniowy w wersji papierowo-elektronicznej.

W 07. Przygody z piosenkami (do śpiewania i zabawy) dla młodszych i starszych przedszkolaków
elementem wspierania nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej (Priorytety MEN na rok szkolny 2023/24).

Niniejsze szkolenie to spotkanie „na żywo” z autorem piosenek, które umożliwia nauczycielom bezpośredni kontakt z opracowaniem metodycznym pozbawionym jakichkolwiek interpretacji osób trzecich. To niezwykle emocjonujące czerpanie pomysłów na zabawy z muzyką bezpośrednio od Autora, którego celem jest ukazanie nauczycielom możliwości organizowania sytuacji edukacyjnych związanych ze śpiewem oraz zabawami muzyczno-ruchowymi opartymi na repertuarze wokalno-instrumentalnym. To również świetna okazja do zapoznania się z autorską koncepcją budowania kompetencji prostych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez ich działalność muzyczną. Elementy takiego spojrzenia na edukację muzyczną dzieci Autor przedstawił w wielu swoich publikacjach.

Materiały dla uczestników:
Materiał szkoleniowy w wersji papierowo-elektronicznej.

 

W 08. Budowanie kompetencji artystycznych, społecznych, prematematycznych, matematycznych i językowych poprzez działania muzyczno-ruchowe elementem podnoszenia jakości wsparcia dla dzieci udzielanego w systemie oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny (Priorytety MEN na rok szkolny 2023/24).

Szkolenie ma na celu ukazanie nauczycielom możliwości organizowania sytuacji edukacyjnych związanych ze śpiewem oraz zabawami muzyczno-ruchowymi opartymi na repertuarze wokalno-instrumentalnym. Szkolenie jest również okazją do zapoznania się z autorską koncepcją budowania kompetencji prostych i złożonych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, którą propaguje już od kilkunastu lat w Polsce i poza jej granicami Autor szkolenia. Elementy takiego spojrzenia na edukację muzyczną dzieci Autor wielokrotnie przedstawiał w różnych publikacjach dydaktyczno-metodycznych, m.in. w czasopismach i podręcznikach szkolnych oraz przewodnikach metodycznych wydawanych przez takie wydawnictwa jak: ALEX, MAC, JUKA, Eduskrypt.pl, P21 i Ediba Polska.
Niniejsza oferta stanowi również zachętę dla nauczycieli do wzięcia udziału w dłuższych formach warsztatowych prowadzonych przez Autora.

Materiały dla uczestników:
Pakiet materiałów – książeczki + CD oraz bezpłatny dostęp do multimedialnych materiałów uzupełniających na stronie internetowej.

Komplet publikacji pt. Słucham, śpiewam, gram i tańczę, cz. 1-3 z CD

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami wybranej oferty >>> napisz do mnie