POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: szkolenia.singplaydance.com, zwanego dalej Serwisem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka Prywatności Serwisu ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), jest Piotr Kaja, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Promocji Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu MENTOR Piotr Krzysztof Kaja wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: Elżbiecin 3B, 18-421 Piątnica Poduchowna, NIP: NIP 8821080406, REGON 450700677, adres poczty elektronicznej: admin@singplaydance.com, zwany dalej Administratorem.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz powiązanych z nią usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.
 7. Użytkownik, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie Serwisu internetowego).
 8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 9. Administrator Serwisu internetowego na zasadach określonych w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.

§ 2 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Serwisu internetowego Serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze Serwisu.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Administrator informuje, że w związku z możliwością wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowego Użytkownicy mogą zostać zobowiązani do podania określonych danych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel. Podanie wyszczególnionych danych jest niezbędne by nawiązać kontakt.
 5. Administrator w ramach Serwisu internetowego może gromadzić dane osobowe użytkowników niezbędne do kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do kontaktu z nim i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu internetowego danych w celu kontaktowania się z Użytkownikami.
 7. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na stronie Serwisu internetowego danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności, jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkownikom Serwisu internetowego.
 9. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane Strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania z Serwisu internetowego.
 10. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
  a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  b) imię i nazwisko,
  c) numer telefonu.
 11. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem.
 12. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik Serwisu internetowego zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy.
 13. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  a) cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowana Strona internetowa Serwisu,
  b) mailerlite.com – w celu przechowywania adresów email i wysyłki newslettera,
  c) getresponse.pl – w celu przechowywania adresów email i wysyłki newslettera.
 14. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 15. Administrator informuje, że nie stosuje technologii śledzących działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu internetowego.

§ 3 Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który strona internetowa wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia Serwisu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowego oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Administrator w ramach Serwisu internetowego stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego,
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze Serwisu internetowego przez Użytkowników,
  d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu internetowego do Użytkownika.
 4. Pliki cookies dostosowują i optymalizują stronę internetową i jego ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa jej Użytkownikom.
 5. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego Serwisu internetowego.
 6. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowego może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 7. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu internetowego.
 8. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowego, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowego. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.
 9. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowego. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 10. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Soundcloud, Twitter, Vimeo, TikTok:
  a) Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego. Następnie posiada możliwość subskrybowania kanału lub fanpage Administratora Strony oraz kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij”.
  Administrator zaleca jednak zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych portali przed założeniem w nich konta.
  Administrator Strony nie ma również wpływu na dane przetwarzane przez te portale od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych.
  d) Dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania.
  e) Cookies pozostawiane przez wtyczki poszczególnych portali (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę, a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w danym portalu. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt.
  f) Administrator Strony nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie.
 11. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu internetowego umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowego: www.youronlinechoices.com/pl.

§ 4 Prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
  a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Serwisu internetowego,
  b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń.
 3. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 4. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowego, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług.
 5. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 6. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 8. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Oferta Serwisu internetowego będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowego. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności Serwisu internetowego, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.

Google reCAPTCHA
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA, w związku z czym Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z usług Google znajdują zastosowanie.